Acasă » Asistenta Sociala

Asistenta Sociala

Informatii privind VENITUL MINIM GARANTAT – 2024-

(descarca) Formular VMI.pdf

(descarca) Anexa nr.8 VMI.pdf

Începând cu 1 ianuarie 2024 va fi aplicată Legea nr.196/2016, privind venitul minim de
incluziune, cu modificărille și completările ulterioare , lege care face parte din Programul
Național de Redresare și Reziliență (PNNR), capitolul 13, „Reforme Speciale” .
VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure
aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de
excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul
Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept
urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem
începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru
continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.


Documentele necesare pentru solicitarea VMI sunt:
– Formular standard de cerere pentru acordare VMI
– Declaraţie pe propria răspundere
– Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
– Certificat de naştere pentru fiecare copil
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
-Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate
necuvenit)
– Alte documente specifice situaţiei beneficiarului
Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?
Un beneficiu de asistenţă socială care combină ajutoarele sociale existente.


Sprijin pentru incluziune
Are ca scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi
înlocuieşte ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat
(VMG).


Sprijin pentru familiile cu copii
Se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca
scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie, înlocuind alocaţia
pentru susţinerea familiei (ASF).


Cine poate solicita VMI?
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc
condiţiile de acordare* potrivit legii.
*Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul
de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege
pentru fiecare componentă a VMI.
Înregistrarea solicitanţilor
toate persoanele care doresc să primească acest beneficiu, după consultarea informațiilor
publice, pot solicita informații specific situației lor la compartimentul de asistență sociala al
UAT Popricani.

 Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă
diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de
familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de
ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
 Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275
lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin
65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.


 Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul
venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:

 Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu
venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al
ajutorului pentru familia cu copii este:
o 107 lei, pentru familia cu un copil;
o 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
o 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
o 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și
pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul
lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
o 120 de lei, pentru familia cu un copil;
o 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
o 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;

o 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
 Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și
700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
o 85 de lei, pentru familia cu un copil;
o 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
o 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
o 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
 Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între
276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia
cu copii este:
o 110 lei, pentru familia cu un copil;
o 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
o 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
o 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.
Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele
primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna
anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

 1. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind
  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de
  stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv
  pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale
  Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi
  private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 4. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011
  privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în
  calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea
  activităţii prestatorului casnic;
 5. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării
  la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea
  nu au titlu de venituri salariale;
 6. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi
  sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
 7. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind
  stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii
  defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării
  în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 8. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter
  de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
 9. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza
  Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 10. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind
  măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a
  persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările
  ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018
  privind măsurile de control al tuberculozei;
 11. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri
  nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale
  aprobate.
  Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama
  de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista
  bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista
  poate fi consultată mai jos.
  În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în
  proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune,
  este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi
  luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în
  închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul
  valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.
  În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane
  singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor
  venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor
  familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine
  de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.
  Obligaţiile titularului:
  Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice SPAS Popricani, orice
  modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de
  maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
  Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să
  depună  din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.
  Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de
  muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi
  independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr.
  227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de
  câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a
  cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în

vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune
care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.
În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include
componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă
din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, activităţi sau lucrări de
interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor
de securitate şi sănătate în muncă.
Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie
şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului
educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
DE REȚINUT! Persoanele apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune
au obligația să presteze, lunar, acțiuni sau lucrări de interes local și să își caute
un loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de
muncă.   

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordariivenitului minim de incluziune
 
   A. Bunuri imobile
Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri
situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in
zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente
 B. Bunuri mobile
   1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de
circulatie pe drumurile publice

 1. Autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica
  de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul
  persoanelor cu dizabilitati
 2. Salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor
  necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei
  Biosferei „Delta Dunarii“
  NOTA:
  In situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei
  singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat in
  inchiriere/arenda/concesiune, acest bun va fi luat in calcul pentru
  persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru
  proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii
  dreptului de folosinta a bunului.
  Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu o cota-parte dintr-
  o alta cladire/spatiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune

indiferent de marimea cotei, daca prin aceasta posesiune nu poate valorifica
bunul respectiv.
C. Depozite bancare
   Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai
multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de
valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de
stat.

Documente 2023

Cerere pentru exprimarea optiunii prevazute la art.24 alin (9) si (10) din Legea Nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Informare cu privire la masurile de aplicare ale Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Documentele necesare deschiderii de drepturi și beneficii de asistență socială

INFORMARE – AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZONUL RECE 2020-2021

Informații privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde conform O.U.G. nr. 115/2020, completată prin O.U.G. 174/2020

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr. 321-2000

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Alocaţia de stat pentru copii

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere copii

 

Formulare tipizate necesare:

Asistenţă socială Cerere tip pentru acordarea indemnizatiei – stimulent de insertie  
Asistenţă socială DOCUMENTE NECESARE DELEGARE AUTORITATE PĂRINTEASCĂ (PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE)  
Asistenţă socială Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  
     
Asistenţă socială Cerere tip pt acordarea alocatiei de stat pentru copii
Asistenţă socială FORMULAR CERERE INDEMNIZAȚIE STIMULTENT DE CREȘTERE A COPILULUI  
     
     
     
   

 

 

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare