Acasă » Hotariri Anul 2018

Hotariri Anul 2018

8 ianuarie 2018

Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 (descarca aici)

31 ianuarie 2018

Hotararea 3 privind desemnarea reprezentantului comunei Popricani in Adunarea Generala a Actionarilor APAVITAL Iasi
Hotararea 4 privind scoatea la licitatie pentru concesionare parcele de teren din intravilanul loc. Popricani
Hotararea 5 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant ce vor functiona in anul scolar 2018-2019 pe raza com. Popricani
Hotararea 6 privind amplasarea pe domeniul public al com Popricani a instalatiei de racordare pt alimentare cu energie electrica pct lucru Agentia BRD Popricani

15 februarie 2018

Hotararea 7 privind alegrea d-lui Ionita Petru ca presedinte sedinta in luna Februarie 2018

Hotararea 8 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani pe anul 2018

Hotararea 9 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

27 februarie 2018

Hotararea 10 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea 11 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea 12 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de cesiune privind colectarea deseurilor

Hotararea 13 privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2018

Hotararea 14 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani

Hotararea 15 privind prelungirea cu 12 luni a contractului de comodat UAT Popricani – GAL Valea Prutului

Hotararea 16 privind modificarea HCL nr.89 din 26.10.2017

Hotararea 17 privind transformarea functiei publice de executie vacante din cadrul compartimentului contabilitate

Hotararea 18 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului

Hotararea 19 privind aprobarea salariilor de baza pentru aparatul de specialitate la primarului comunei Popricani

Hotararea 20 privind modificarea si administrarea taxei speciale de salubrizare la nivelul UAT Popricani

Hotararea 21 privind apartenenta la domeniul public al com Popricani a pozitiilor 230-236 reprezentand drumuri de exploatare si canale

Hotararea 22 privind rectificarea pozitiilor 495,665,666,667,669,670,960 din domeniul privat al comunei Popricani

12 martie 2018

Hotararea 23 privind alegerea d-lui Ionita Dan ca presedinte de sedinta in luna Martie 2018

Hotararea 24 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

Hotararea 25 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemuui de Management al Deseurilor in Judetul Iasi

Hotararea 26 privind consituirea ,,Asociatiei Metropolitane de Transport Public Iasi”

Aprilie 2018

Hotararea 27 privind implementarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Reabilitate si eficientizare sistem de iluminat stradal”

Hotararea 28 privind modificarea si completarea planului de achizitii publice 2018

Hotararea 29 privind scoaterea la licitatie pentru concesionare a unor parcele de teren din intravilaul comunei Popricani

Hotararea 30 privind vanzarea suprafetei de 727 mp din intravilanul satului Cirlig

Hotararea 31 privind aprobarea documentatiei pentru investitia ,,Intretinere si pietruire drumuri in comuna Popricani”

Hotararea 32 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pt autoturismele din dotare si cheltuieli pt convorbirile telefonice UAT Popricani

Hotararea 33 privind alegerea d-nului Mihaila Simion ca presedinte sedinta in luna Aprilie 2018

Hotararea 34 privind aprobarea investitiei, a documentatiei a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de executie la obiectivul ,,Modernizare si dotare dispensar in sat Popricani”

26 Aprilie 2018

Hotararea 35 privind vanzarea suprafetei de 1078mp teren intravilan sat Vinatori

Hotararea 36 privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Hotararea 37 privind concesionarea suprafetei de 1000 mp teren cadastral 64041, intravilan sat Cirlig

31 mai 2018

Hotarea 38 privind alegea d-lui Papuc Gheorghe ca presedinte de sedinta in mai 2018

Hotararea 39 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unei parcele de teren poz 1074

Hotararea 40 privind accesul pe proprietatea privata a com Popricani a d-nului Macovei Mihai

Hotararea 41 privind accesul pe proprietatea privata a com Popricani a d-nului Macovei Mihai (2)

Hotararea 42 privind acordarea mandatului special pt AGA ARSACIS

Hotararea 43 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea 44 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani – trimestrul 1 anul 2018

Hotararea 45 privind dezmembrare imobil teren in suprafata de 1024mp intravilan cf PUG sat Vanatori

Hotararea 46 privind rectificarea pozitiei nr 191 din domeniul public al com Popricani

Hotararea 47 privind aprobarea doumentatiei pentru investitia ,,Intretinere si pietruire drumuri in com. Popricani”

Hotararea 48 privind revocarea HCL 26 din 30.03.2016

Hotararea 49 privind aprobarea salariilor – salariatilor ACOR din cadrul primariei Popricani

Hotararea 50 privind alegerea d-nului Spinu Ilie ca presedinte sedinta in luna Iunie 2018

Hotararea 51 privind aprobarea devizului general actualizat la obiectul de investitii ,,Reparatii, extindere si anvelopare Scoala Gimnaziala Popricani”

Hotararea 52 (descarca aici)

Hotararea 53 (descarca aici)

Hotararea 54 (descarca aici)

 16 iulie 2018

Hotararea 55 privind alegerea d-lui Ursachi Genovel-Bebe ca presedinte sedinta in luna IULIE 2018

Hotararea 56 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani, pe anul 2018 respectiv modificarea liste de investitii

Hotararea 57 priviind aprobarea executarii de lucrari de intretinere drumuri cu agrecate de balastiera in comuna Popricani

Hotararea 58 privind completarea planului de achizitii publice 2018

Hotararea 59 privind completarea planului de achizitii 2018

Hotararea 60 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 482009 prin Act Aditional 28

Hotararea 61 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

Hotararea 62 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a primariei comunei Popricani

31 august 2018

HCL63 privind alegerea d-lui Tanasa Ion ca presedinte de sedinta in luna august 2018

HCL64 prdivind rectificarea pozitiei 174 din domeniul privat al comunei Popricani

HCL65 privind scoaterea la licitatie a unei parcele de teren de 1000mp intravilan sat Vinatori

HCL66 privind aprobarea caracteristicilor tehnici a obiectivului de investitie ,,amenajare imprejmuire si dotare cu echipament de specialitate stadion”

HCL67 privind rectificarea bugetuui de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

HCL68 privind modificarea si completarea planului de achizitii publice 2018

HCL69 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nului Botezatu Ciprian Ionut

HCL70 privind validarea in functia de consilier a domnului Marian Vasile

HCL71 privind desemnarea reprezentantilor CL Popricani in Consiliul de Administratie si CEAC al Scolii Gimnaziale Popricani

HCL72 privind aprobarea documentatiei (caiet sarcini, lista tantitati lucrari) pentru investitia ,,Intretinere si pietruire drumuri in comuna Popricani”

HCL73 privind predarea pentru exploarare a retelei publice de distributie apa, sat Vulturi

HCL74 privind alegerea d-lui Vulpe Mihai ca presedinte sedinta in luna septembrie 2018

27 septembrie 2018

HCL75 privind rectificarea pozitiilor 225 – nr 871 din domeniul privat al comunei Popricani

HCL76 privind apartenenta la domeniu privat al comunei Popricani a unei parcele de teren poz 1078

HCL77 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

HCL78 privind modificarea si completarea planului de achizitii publice 2018

HCL79 privind rectificarea pozitiilor 1005,1006, 1007 din domeniul privat

HCL80 privind apartenentala domeniul privat al comunei Popricani a unor parcele de teren 1079,1080,1081,1082

HCL81 privind modificarea componentei Comisiei de specialitate Nr.1 din cadrul CL Popricani

31 octombrie 2018

HCL82 privind alegerea d-lui Alexandru Dan ca presedinte de sedinta in luna Octombrie 2018

HCL83 privind atribuirea de denumiri de strazi pentru localitatile componente ale comunei Popricani

HCL84 privind scoaterea la licitatie a unor parcele de teren situate in intravilan sat Cirlig

HCL85 privind amplasarea pe domeniul public al comunei Popricani a instalatiei de racordare a exploatatiei agricole proprietatea d-nului Ionita Ioan

HCL86 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

HCL87 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unor parcele de teren

HCL88 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

HCL89 privind revocarea HCL 73 privind predarea pentru exploatare a retelei publice de distributie apa, sat Vulturi

29 noiembrie 2018

HCL90 privind alegerea d-lui Andrei Mihaita ca presedinte de sedinta in luna Noiembrie

HCL91 privind rectificarea elementelor de identificare a pozitiilor 440, 1079, 1081 din domeniul privat

HCL92 privind scoaterea la licitatie a unei parcele de teren in suprafata de 1000mp intravilanul comunei Popricani

HCL93 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani pe anul 2018

19 decembrie 2018

HCL94 privind alegerea d-lui consilier Baciu Petru ca presedinte de sedinta in luna decembrie 2018

HCL95 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popricani

28 decembrie 2018

HCL96 privind acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a terenului de 2021 mp din domeniul privat al comunei Popricani

HCL97 privind planul de lucrari pe anul 2018 – beneficiari Legea nr.416 pe 2001

HCL98 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48 pe 2009

HCL99 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS

HCL100 privind scoaterea la licitatie a unei parcele de teren de 966mp din domeniul privat al comunei Popricani

HCL101 privind aprobarea planului de amenajement pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea privata a comunei Popricani

HCL102 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

HCL103 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice in comuna Popricani

HCL104 privind apartenenta la domeniul privat al comunei Popricani a unor parcele de teren

HCL 105 privind Planul Urbanistic General al comunei Popricani

HCL 106 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetul local al deficitului sectiunii de dezvoltare

Modificare Dimensiune Font
Contrast Mare